Transparenta decizionala

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link  

  • Publicatie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pentru Presedintele Romaniei 2019  Vizualizare
  • Anunt nr. 3548 din 22.07.2019 privind aducere la cunostiinta proiectul din dispozitia nr. 169 din 22.07.2019: click aici
  • Dispozitie nr. 169 din 22.07.2019 privind convocare CL Gogosari: click aici
  • Proiect de hotarare nr. 06 din 22.07.2019 privind virare de credite si modificare lista de investitii: click aici
Adresa nr. 3.180 / 02.07.2015 Catre, Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu Urmare a adresei nr.4.530/24.06.2015, prin care solicitati fisele de monitorizare a proiectelor cuprinse in PNAPM si/sau redirectionate catre PLAM pe semestrul I, alaturat va inaintam fisele de monitorizare completate cu datele solicitate: click aici
  • FIŞA DE MONITORIZARE PLAM rev (3) la data de 31 decembrie 2015click aici
  • Stadiul proiectelor la nivel de judeţ incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului: click aici
  • Situatia  proiectelor  de mediu  la data de 31.12.2015click aici
  • Stadiul proiectelor propuse pentru Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (revizuit 2011) care au fost redirecţionate către PLAM (rev. 3)- Judeţul Giurgiu – Ianuarie 2015: click aici
  • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2015: click aici
  • Raport  de evaluare a implemetarii Legii nr. 544 /2001 in anul 2015: click aici
 
ANUNT  Nr. 3.705 / 27.10.2014  Primarul comunei Gogosari, judetul Giurgiu, in temeiul art.45, (6) din Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, a initiat urmatorul proiect: “ Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015”. 

In temeiul art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primaria comunei Gogosari supune dezbaterii publice acest proiect de hotarare.

Orice persoana interesata este invitata sa depuna in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la secretariatul Primariei, in perioada cuprinsa intre 01-20 noiembrie 2014.

Documentatia privind proiectul de hotarare pot fi studiate si la avizierul Primariei comunei Gogosari, pentru mai multe detalii: click aici

Hotararea nr. 14 din 11.12.2013 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014: click aici
Hotararea nr. 34 din 25.05.2012 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013: click aici
 
INFORMARE  Nr.2.666/ 24.07.2012 cu privire la modificarea Planului de muncă anual privind lucrările de interes pentru beneficiarii Legii nr.416/2001     Subsemnatul, Rauta Gheorghe, viceprimar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu, avand in vedere Referatul de legalitate nr.2132/28.06.2012, emis de Institutia Prefectului, prin care ne solicita modificarea anexei la Hotararea nr.3/2012, privind aprobarea Planului de muncă anual privind lucrările de interes pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 si atributiile ce imi revin cu privire la Legea nr.416/2001, va informez ca in conformitate cu prevederile legii la inceputul anului se impune intocmirea unui plan de munca pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 si repartizarea unui anumit numar de ore pentru efectuarea acestor lucrari.

In acest context am estimate un numar de 1750 ore care cuprind toate lucrarile din planul de actiune, urmand a fi repartizate pe aceste lucrari.

Precizez, faptul ca, in cursul anului aceste ore pot sa varieze in functie de numarul de beneficiari, deoarece uni se suspend, alti inceteaza.

Fata de cele aratate mai sus va rog sa analizati si sa dispuneti modificarea Planului de muncă anual privind lucrările de interes pentru beneficiarii Legii nr.416/2001.: click aici

ANEXA la HCL nr.3/27.01.2012 privind aprobarea Planului de munca anual privind lucrarile de interes pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, in anul 2012: click aici

INFORMARE Nr.2.667/ 24.07.2012 cu privire la modificarea Planului de paza pe anul 2012 la comuna Gogosari

  Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu, avand in vedere Referatul de legalitate nr.2132/28.06.2012, emis de Institutia Prefectului, prin care ne solicita modificarea anexei la Hotararea nr.4/2012, privind aprobarea Planului de paza al comunei Gogosari pe anul 2012, respectiv CAP II « Dispozitivul de paza » in conformitate cu Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

In conformitate cu prevederile art.18, alin.4, din Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata de Legea nr.9/2007, care prevede : „Modalităţile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după consultarea prealabilă a locuitorilor, în formele prevăzute de lege”.

(5) „Plata serviciilor de pază în mediul rural, precum şi procurarea de echipamente de protecţie, însemne şi mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din bugetul local. Pentru plata serviciilor de pază, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii”.

Fata de cele aratate mai sus va rog sa analizati si sa dispuneti modificarea Planului de paza si modalitatea de plata a persoanelor care vor face de paza in comuna.: click aici

Hotararea nr. 33 din 27.05.2011 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012: click aici