Buletinul informativ (Legea 544/2001)

BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 
   Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situat in incinta Primăriei comunei Gogosari, telefon 0246-228.114, la adresa de e-mail: primaria.gogosari@yahoo.com sau la adresa Primăriei comunei Gogosari, str. Petre Ghelmez, nr. 94, localitatea Gogosari, județul Giurgiu, www.primariagogosari.ro
 
Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
f) programele si strategiile proprii; 
g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. 

a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Gogosarilink opis legislativ

– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 
– HCL nr. 127 din ___ – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogosari link
b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

Organigrama institutiei
– aprobată prin H.C.L. nr. 72 din 29.11.2019

  • HCL nr. 72 din 29.11.2019 – anexa 2 la HCL 72 din 29.11.2019 – stat functii (Adaugat la data 29.11.2019) Vizualizare
  • HCL nr. 72 din 29.11.2019 – anexa nr. 1 la HCL 72 din 29.11.2019 – organigrama (Adaugat la data 29.11.2019) Vizualizare
 Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei 
 
Programul de functionare:
Luni – Marti – Miercuri – Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 (Conform HG nr. 1487/2005)
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link


Program de audiente:
Numele si prenumele            Functia             Zile de audiente               Ore de audiente

Dănuţ DAIA                            Primar                        Marti                            10,00 – 14,00 
Tonca Daniel Silviu                  Viceprimar                   Joi                              10,00 – 12,00
Cosat Mariana                         Secretar                    Vineri                            10,00 – 14,00 

NOTA:
Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 – 10,00, astfel:
– telefonic, la nr. 
0246-228.114
– personal;
– prin cerere scrisa depusa la Registratura . 

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe.

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI


COMUNEI 
Gogosari SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei comunei
Gogosari:
Dl. 
Dănuţ DAIA   – Primar
Dl. Tonca Daniel Silviu 
– Viceprimar
D-na. Cosat Mariana
 – Secretarul comunei Gogosari;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: D-na. Cosat Mariana
 – Secretarul comunei Gogosari

d) COORDONATE DE CONTACT

Denumire: Primaria comunei Gogosari
Sediul: localitatea 
Gogosari, str. Petre Ghelmez, nr. 94
Telefon: 
0246-228.114
Fax : 0246-228.159.
E-mail: primaria.gogosari@yahoo.com
Site: www.primariagogosari.ro

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Bugetul propriu al comunei Gogosari şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local  

Referitor la sursele financiare ale comunei Gogosari atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Gogosari şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Gogosari.
f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII:

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica link

h) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

Plângere administrativă 1 click aici și 2 click aici.

Secretarul comunei Gogosari,
D-na. Cosat Mariana
i) FORMULAR SOLICITARE IN BAZA LEGII 544/2001