Despre institutie‎ > ‎Organizare‎ > ‎

Cariera

Anunt - Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului asistență socială si medicală comunitară. (Adaugat la data 04.02.2021) Vizualizare

- Anunt privind organizare concurs consilier clasa I grad profesional debutant in Compartimentul Registrul Agricol (Adaugat la data 13.11.2020) Vizualizare

- Anunt nr. 4529 din 07.10.2020 privind organizare examen de promovare in grad profesional al functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogosari Vizualizare

- Anunt nr. 2098 din 11.05.2020 - concurs de promovare in grad profesional a personalului contractual: click aici
  • Rezultat final concurs afisat pe 26.11.2019: click aici
  • Rezultat interviu afisat pe 25.11.2019: click aici
  • Rezultat proba scrisa afisat pe 25.11.2019: click aici
  • Selectie dosar concurs incheiat pe 15.11.2019: click aici

A N U N Ţ

     Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Resurse umane, relații publice şi monitorizarea procedurilor administrative.

        Calendarul concursului:

- 24.10.2019 - 
 publicarea anunţului pe pagina de internet a Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

- 12.11.2019- data limită de depunere a dosarelor de concurs;

- 25.11.2019, ora 1000, susţinere proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Gogoşari din sat Gogoşari, str. Petre Ghelmez, nr 94, comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu;

- interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei comunei Gogoşari din sat Gogoşari, str. Petre Ghelmez, nr 94, comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu. Pentru mai multe detalii click aici

Anunt nr. 4723 din 02.10.2019 amanare concurs: click aici


Anunta organizare concurs in data de 28.10.2019, ora 10:00 proba scrisa si 30.10.2019, ora 10:00 proba interviu a posului de consilier grad profesional superior din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Relatii publice si Monitorizare administrativa: click aici

Proces-Verbal nr. 3950 din 20.08.2019 privind selectie dosar promovare in grad profesional imediat superior din referent - BRATOI ADRIAN-MARIAN: click aici
- Proces-Verbal nr. 3949 din 20.08.2019 privind selectie dosar promovare in grad profesional imediat superior din consilier - GHETA AURELIA GIGI: click aici


  Având în vedere prevederile articolelor 41 alin.7 și alin.9, art.44, art.45 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funciilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și pe cele ale Dispoziției Primarului comunei Gogoșari nr.122/29.03.2019, privind aprobarea Regulamentului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșari, județul Giurgiu.

Primăria comunei Gogosari, judetul Giurgiu organizează în data de 26 AUGUST 2019:

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșari, pentru posturile menționate mai jos:
1. Compartiment Financiar-Contabil:
- un post de Consilier, gradul debutant, care prin transformare va deveni Consilier, gradul II;

2. Compartiment Situații de Urgență
- un post de Referent, gradul debutant, care prin transformare va deveni Referent, treapta II;

Condiţia de participare fiind acela de a fi obţinut calificativul "bine" la întocmirea referatului de evaluare.

Examenul de promovare în gradul II și treapta II se va organiza cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Examenul de promovare va consta în următoarele probe: proba scrisă se va susține în data de 26.08.2019, ora 10,00 şi proba interviu se va susține în data de 29.08.2019, ora 10,00.

Dosarele pentru înscriere la examenul de promovare în grad și treaptă, se depun de către candidaţi în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la doamna Brebenel Aurelia – secretar general al unității administrativ-teritoriale. Pentru mai multe detalii click aici

privind organizarea examenului de promovare a funcţionarului public, din cadrul Primăriei comunei Gogoşari în gradul profesional imediat superior celui deţinut

Primăria comunei Gogoşari organizează examen de promovare în grad profesional în
perioada 30.08.2019 – 03.09.2019, conform articolelor: 476, 477 alin.1, 478 și 479 din OUG
nr.57/2019, privind Codul administrativ si ale art. 126 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, pentru următorul post:

Nr.

crt.

Structura organizatorică

 

Funcţia publică existentă

 

Funcţia publică propusă pentru promovare

Nr.

posturi

1

Compartiment Stare civilă

 

Consilier, Clasa I

grad profesional principal

Consilier, Clasa I

Grad profesional superior

1


Desfăşurarea examenului
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul
Giurgiu, la doamna Brebenel Aurelia - Secretar General al unității administrativ-teritoriale
în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului.
Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primăriei comunei
Gogoşari în perioada 30.08.2019 proba scrisă şi în data de 03.09.2019 proba interviu. 
Pentru mai multe detalii click aici.

PRIMĂRIA COMUNEI GOGOŞARI, JUDEŢUL GIURGIU
NR. 2.226/03.05.2019


  Primăria comunei Gogoşari, în temeiul art.87 alin.(1) lit.c), alin.(2) lit.c), art.90 alin.(1) lit.b), alin.(2), (4), (5), (6) şi (7) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.148 și art.149 alin.(1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, anunță ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice de conducere vacante de secretar al comunei, până la data de 04.06.2019.

În cazul funcționarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe funcții publice de conducere de același nivel sau, după caz, de nivel inferior, ale căror condiții de ocupare și experiență profesională necesară în vederea ocupării sunt similare cu cele ale funcției de pe care se efectuează transferul, conform prevederilor art.90 alin.(6) din Legea nr.188/1999, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe juridice sau administrative;
- cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Word, Internet Explorer, Excel - nivel mediu;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 9 ani.

Funcționarii publici de conducere interesați vor depune la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, în termen de 20 zile de la data afişării prezentului anunţ, următoarele documente:
1. cerere de transfer;
2. curriculum vitae-tip EUROPASS ;
3. copia actului de identitate;
4. copia diplomelor de studii;
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
6. copie a actului administrativ din care să reiasă funcția publică ocupată de solicitant și instituția angajatoare.

Copiile vor fi însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către un reprezentant al instituţiei angajatoare, iar celelalte documente se vor depune în original.

În situația în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer pentru aceeași funcție publică de conducere vacantă, Primăria comunei Gogoşari va organiza un interviu, în temeiul prevederilor art.149 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, data, ora și locul susținerii interviului fiind aduse la cunoștința acestora.

În cazul în care există un singur funcţionar public înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice vacante care îndeplineşte condiția de similaritate a condițiilor de ocupare și a experienței profesionale, acesta este declarat admis, aprobându-i-se solicitarea de transfer la cerere de către primarul comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel. 0246228114, persoană de contact: dna. Cușneviciu Silvia - Nicoleta, secretar delegat.

Primar, 
DAIA DĂNUŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI GOGOŞARI, JUDEŢUL GIURGIU
NR. ______/_______

CĂTRE, 
AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

  Prin prezenta vă aducem la cunoștință intenţia instituţiei noastre de a ocupa funcţia publică de conducere vacantă de secretar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu până la data de 10.06.2019, prin transfer la cerere, cu respectarea prevederilor art.87 alin.(1) lit.c), alin.(2) lit.c), art.90 alin.(1) lit.b), alin.(2), (4), (5), (6) şi (7) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.148 și art.149 alin.(1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţionăm că postul este vacant ca urmare a încetării, în baza dispoziţiei primarului nr. -----------------------------, a raportului de serviciu al doamnei …………………

Condițiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii sunt următoarele:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe juridice sau administrative;
- cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Word, Internet Explorer, Excel - nivel mediu;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 9 ani.

Funcționarii publici de conducere interesați vor depune la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului, următoarele documente:
1. cerere de transfer;
2. curriculum vitae-tip EUROPASS ;
3. copia actului de identitate;
4. copia diplomelor de studii;
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
6. copie a actului administrativ din care să reiasă funcția publică ocupată de solicitant și instituția angajatoare.

În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer, vom organiza un interviu cu funcţionarii publici solicitanţi. Interviul va fi susţinut cu primarul comunei Gogoşari ori cu persoana desemnată de către acesta. Data, ora şi locul susţinerii interviului vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor în termen legal.

În urma susţinerii interviului cu funcţionarii publici solicitanţi se va încheia un proces-verbal al interviului, care va fi semnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de către persoana desemnată de acesta.

Cu deosebită stimă, 
Primar, 
DAIA DĂNUŢ 

Nr. 6.596 / 12.10.2018

privind organizarea examenului de promovare a funcţionarului public, din 
cadrul Primăriei comunei Gogoşari în gradul profesional imediat superior celui deţinut 

      Primăria comunei Gogoşari organizează examen de promovare în grad profesional în perioada 21.10.2018 – 23.10.2018, conform articolelor 64 si 65 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 126 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru următorul post:

Nr.

crt.

Structura

 organizatorică

 

Funcţia publică existentă

 

Funcţia publică propusă pentru

 promovare

Nr.

posturi

1

Compartiment Asistenţă Socială

Consilier, Clasa I

grad profesional asistent

Consilier, Clasa I

Grad profesional principal

1

Desfăşurarea examenului
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, compartiment Secretariat, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului .

Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primăriei comunei Gogoaşri în perioada 21.11.2018 proba scrisă şi în data de 23.11.2018 proba interviului.

Examenul constă în 3 etape:
1) Selecţia dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen;
2) Proba scrisă va avea loc în data de 21.11.2018 la sediul Prim[riei comunei Gogoşari, începând cu ora 10.00;
3) Proba interviu va avea loc în data de 23.11.2018.

Proba scrisă şi interviul se punctează cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 de puncte. Punctajul final pentru promovarea examenului este de minim 100 de puncte şi se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional se comunică candidaţilor prin afişare la avizierul instituţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la susţinerea interviului.

II. Condiţii specifice de participare la concurs/examen:

În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările şi completările ulterioare:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul”bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarele de înscriere la examen, conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008, modificată şi completată va conţine în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 care se gaseste la Compartimentul Secretariat.

Bibliografia pentru examen este următoarea:
1. Constituţia României;
2. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici
4. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea 416/, privind venitul minim garantat, modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunţul de examen este afişat pe pagina de internet a Primăriei comunei Gogoşari şi la avizierul institutiei.

PRIMAR, 
Daia Dănuţ

                                                                       A N U N Ţ 

Nr.5.398 / 02.08.2018 

Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs în data de 30.08.2018, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 04.09.2018, ora 10,00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă determinată, a postului de REFERENT DEBUTANT - Compartiment Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoşari.

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Cerinţe specifice:
■ studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;

Tematica şi Bibilografie:
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Titlul IX – Impozite şi taxe locale din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală;

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:
- încasează de la populaţie impozitele şi taxele prevăzute în buget, precum şi veniturile prevăzute în planurile de venituri extrabugetare şi alte fonduri şi conduce evidenţa operativă încasărilor şi plăţilor în numerar;
- întocmeşte actele de insolvabilitate, ţine evidenţa cetăţenilor cărora li sau întocmit aceste acte şi verifică periodic starea de insolvabilitate a acestora;
- depune sumele încasate la Trezorerie;
- ridică de la Trezorerie numerar pentru achitarea salariilor;
- înscrie sumele încasate în extrasele rol şi le desfăşoară în borderouri pe capitole şi subcapitole;
- întocmeşte extras din rolul nominal unic, evidenţierea în acestea a debitelor şi încasărilor;
- la sfârşitul anului întocmeşte lista de rămăşiţă şi lista de plus la impozite şi taxe;
- întocmeşte registrul rol nominal unic şi evidenţierea debitelor şi încasările în acesta;
- înmânează, sub semnătură, contribuabililor înştiinţările de plată şi somaţiile;
- îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de primar şi contabil.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant. Acestea trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurarii primei probe a concursului.

PRIMAR, 
Daia Dănuţ

Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020  Axa Prioritara 6. ”Educatie si competente” 

Prioritatea de investitii: 10.i. ”Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”. 
Apel de proiecte Componenta 1 - Apel : POCU/74/6/18/18/Operatiune compozita OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

A N U N Ţ
Nr. 4.581/16.07.2018
Obiectul anuntului de selectie:

Văzând prevederile Notei interne privind încadrarea personalului în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Proiectului „SCOP – Scoală, Comunitate, Oportunitate, Participare”, cod SMIS 2014+: 108327, nr. contract POCU 74/6/18/108327, se vor selecta 4 experți pentru ocuparea următoarelor posturi:

Nr.

crt.

(Sub)activitatea nr. si denumire

Denumirea postului

Numar experti

Durata 

 (sub)activitatii

Nr.ore/

luna

1.       

A 3.5. Derularea unui program de educatie pentru sanatate, igiena si nutritie pentru copii si parintii acestora

A4.6. derularea unui program de educatie pentru sanatate, igiena si nutritie pentru elevi si parintii acestora


Asistent medical – educatie pentru sanatate


1


23 luni


42 ore/luna

2.       

A 3.1. Derularea unui program cu caracter continuu de mediere intre scoala, familie si comunitate in vederea asigurarii accesului la educatie

A 4.1. Derularea unui program cu caracter continuu de mediere intre scoala, familie si comunitate in vederea asigurarii accesului la educatieMediator scolar133 luni63 ore/luna

3.       

A 4. 5 Desfasurarea de activitati extracurriculare ( workshop-uri, activitati sportive, artistice, interculturale, tabere si excursii etc) si de tranzitie catre urmatorul ciclu de invatamant

Responsabil activitati extracurriculare si dezvoltare personala


1


33 luni


42 ore/luna

4.       

A 3.2. Derularea unui program de consiliere si educatie parentala in vederea reducerii riscului de abandon scolar

A 4.2. Derularea unui program de consiliere educationala si mentorat pentru elevi si educatie parentala in vederea reducerii riscului de abandon scolar si dezvoltarea armonioasa a copiilorConsilier scolar123 luni63 ore/luna

 
Pentru mai multe detalii: click aici.  

Nr. 3.887 / 16.05.2018 

       Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs în data de 14.06.2018, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 20.06.2018, ora 10,00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi de:

1. CONSILIER DEBUTANT - Compartiment Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoşari. 

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

Cerinţe specifice: 
■ studii superioare absolvită cu diplomă de licenţă; 

Tematica şi Bibilografie: 
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 
- Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.82/1991, republicată, Legea contabilităţii. 
- Ordinul nr.2.861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
- O.G. nr.81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului: 
- tine evidenta mijloacelor fixe cu ajutorul Registrul de mijloace fixe; 
- tine evidenta obiectelor de inventar cu ajutorul Registrului de obiecte de inventar; 
- tine evidenta materialelor cu ajutorul Registrul de materiale; 
- raspunde de pastrare a documentelor indosariate; 
- pastreaza, elibereaza si conduce evidenta chitantierelor si asigura pastrarea tuturor documentelor privind incasarile si varsamintele efectuate de casier; 
- raspunde de desfasurarea lucrarilor de inventariere, de intocmirea formelor legale privind casarea si declasarea bunurilor materiale facand propuneri pentru recuperarea pagubelor materiale; 
- îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de primar şi contabil. 

2. CONSILIER 1A - Compartiment Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoşari. 

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

Cerinţe specifice: 
■ studii superioare absolvită cu diplomă de licenţă; 

Tematica şi Bibilografie: 
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 
- Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.7/1996, Republicată, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare; 
- Legea nr.18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului: 
- coordonează executarea lucrărilor de cadastru în cadrul Primăriei; 
- participă la organizarea şi coordonarea măsurătorilor în vederea aplicării legilor funciare; 
- participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne; 
- întocmeşte procesele verbale de punere în posesie; 
- participă la măsuratori, pentru cetăţenii care se află în litigiu, în vederea delimitării terenurilor pentru punerea în posesie conform legii cadastrului funciar; 
- identifică şi înregistrează în documentele cadastrale terenurile, pentru stocarea datelor pe suporturi informatice; 
- asamblează şi integrează datele furnizate de O.C.P.I. pe suporturi informatice, în vederea aplicării corecte a legii la nivelul comunei; 
- înregistrează şi ţine evidenţa contractelor de arendare depuse la primăria comunei; 
- primeşte, înregistrează şi eliberează titlurile de proprietate ale posesorilor de terenuri ; 
- îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de primar şi secretar. 

3. CONSILIER DEBUTANT - Compartiment Asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoşari. 

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

Cerinţe specifice: 
■ studii superioare absolvită cu diplomă de licenţă; 

Tematica şi Bibilografie: 
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 
- Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
- Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată; 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului: 
- urmărirea şi modul de creştere şi educare al minorilor aflaţi în plasament pe raza comunei; 
- întocmeşte procese-verbale cu privire la modul de viaţă şi condiţiile în care trăiesc; 
- întocmeşte procedura de angajare asistenţi personali şi acordare indemnizaţii pentru asistaţi; 
- întocmeşte lucrările pe resurse umane; 
- îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de primar şi secretar. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant. Acestea trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
Pentru posturile de Consilier debutant din cadrul Compartimentului Financiar - Contabil şi Asistenţă socială, vechimea în specialitatea studiilor nu este cazul, iar pentru postul de Consilier 1A din cadrul compartimentului Registrul Agricol şi Cadastru, vechimea în specialitatea studiilor este de 7 ani. 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurarii primei probe a concursului. 

PRIMAR, 
Daia Dănuț

NR. 609 / 23.01.2018

      
    Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs în data de 20.02.2018, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 23.02.2018, ora 10,00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de REFERENT de SPECIALITATE 1A din cadrul Consiliului local al comunei Gogoşari. 

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

Cerinţe specifice: 
■ studii superioare ablsolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe juridice sau administrative; 
■ studii de master în domeniul ştiinţe juridice sau administrative; 
■ vechime în specialitate studiilor – 7 ani. 

Tematica şi Bibilografie: 
- Constituţia României; 
- Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 
- Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
- Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului: 
- apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată; 
- îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, 
- asigurarea documentării şi informării consilierilor, 
- întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale 
- îndeplineşte alte atribuţii stabilite de primar, secretar şi consiliu local. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant. Acestea trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor – 7 ani; 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurarii primei probe a concursului. 

PRIMAR, 
Daia Dănuţ

NR. 5.681 / 05.10.2017 

  Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare în data de 07.11.2017, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 09.11.2017, ora 10,00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de Consilier, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe. 

 Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege; 

 Cerinţe specifice: 
■ studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă; 

 BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarului public, republicată cu modificările şi completarile ulterioare; 
3. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
4. Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, modificat şi completat ulterior, Titlul IX; 
5. H.G nr.1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, PARTEA a II-a, Titlul IX; 
5. Lege nr. 207/2015 din 20 iulie 2015, privind Codul de procedură fiscală. 

 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, compartiment Secretariat, în termen de 20 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Partea a III-a. Acestea trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare: 
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 
b) copia actului de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. 
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 
(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 
(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. 

PRIMAR, 
Daia Dănuţ

A N U N Ţ 
Nr. 3.713 / 15.06.2017

   Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs în data de 11.07.2017, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 13.07.2017, ora 10,00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă determinată, a postului de REFERENT DEBUTANT - Compartiment Impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoşari. 

  Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

  Cerinţe specifice: 
■ studii superioare; 

  Tematica şi Bibilografie: 
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 
- Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal; 
- Titlul IX – Impozite şi taxe locale din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
- Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 

  Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului: 
- încasează de la populaţie impozitele şi taxele prevăzute în buget, precum şi veniturile prevăzute în planurile de venituri extrabugetare şi alte fonduri şi conduce evidenţa operativă încasărilor şi plăţilor în numerar; 
- încasează contravaloarea consumului de apă de la populaţie; 
- întocmeşte actele de insolvabilitate, ţine evidenţa cetăţenilor cărora li sau întocmit aceste acte şi verifică periodic starea de insolvabilitate a acestora; 
- depune sumele încasate la Trezorerie; 
- ridică de la Trezorerie numerar pentru achitarea salariilor; 
- înscrie sumele încasate în extrasele rol şi le desfăşoară în borderouri pe capitole şi subcapitole; 
- întocmeşte extras din rolul nominal unic, evidenţierea în acestea a debitelor şi încasărilor; 
- la sfârşitul anului întocmeşte lista de rămăşiţă şi lista de plus la impozite şi taxe; 
- întocmeşte registrul rol nominal unic şi evidenţierea debitelor şi încasările în acesta; 
- înmânează, sub semnătură, contribuabililor înştiinţările de plată şi somaţiile; 
- îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de primar şi contabil. 

   Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant. Acestea trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurarii primei probe a concursului. 

PRIMAR, 
Daia Dănuţ

 


Nr. 2689/ 21.04.2017

privind organizarea examenului de promovare a funcţionarului public, din cadrul Primăriei comunei Gogoşari în gradul profesional imediat superior celui deţinut

Primăria comunei Gogoşari organizează examen de promovare în grad profesional în perioada 06.06.2017 – 08.06.2017, conform articolelor 64 si 65 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 126 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru următorul post:

Nr. crt.
Structura organizatorică 

Funcţia publică existentă 

Funcţia publică propusă pentru promovare
Nr. 
posturi
1.
Compartiment Financiar-Contabil 

Consilier, Clasa I 
grad profesional asistent
Consilier, Clasa I 
Grad profesional principal   
1

Desfăşurarea examenului
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, compartiment Secretariat, în termen de 20 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Partea a III-a .

Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primăriei comunei Gogoaşri în perioada 06.06.2017 proba scrisă şi în data de 08.06.2017 proba interviului.

Examenul constă în 3 etape:
1) Selecţia dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen;
2) Proba scrisă va avea loc în data de 06.06.2017 la sediul Primariei comunei Gogoşari, începând cu ora 10.00;
3) Proba interviu va avea loc în data de 08.06.2017.

Proba scrisă şi interviul se punctează cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 de puncte. Punctajul final pentru promovarea examenului este de minim 100 de puncte şi se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional se comunică candidaţilor prin afişare la avizierul instituţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la susţinerea interviului.

II.Condiţii specifice de participare la concurs/examen:

În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările şi completările ulterioare:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarele de înscriere la examen, conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008, modificată şi completată va conţine în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 care se gaseste la Compartimentul Secretariat.

Bibliografia pentru examen este următoarea:
1. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici
4. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr.82/1991, Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunţul de examen este afişat pe pagina de internet a Primăriei comunei Gogoşari, în ziar, în Monitorul Oficial şi la avizierul institutiei.

PRIMAR,
Daia Dănuţ

NR.2.465 / 05.04.2017 

  Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare în data de 22.05.2017, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 24.05.2017, ora 10,00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de Consilier, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului Achiziţii publice şi proiecte.

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

Cerinţe specifice:
■ studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă;

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
3. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarului public, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
5. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, compartiment Secretariat, în perioada 24.04.2017 – 15.05.2017. Acestea trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

PRIMAR, 
Daia Dănuţ

A N U N Ţ
NR.1.297 / 02.03.2017

   Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare în data de 11.04.2017, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 13.04.2017, ora 10,00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de Consilier, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului Achiziţii publice şi proiecte. 

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege; 

Cerinţe specifice: 
■ studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă; 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
4. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarului public, republicată cu modificările şi completarile ulterioare; 
5. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, compartiment Secretariat, în perioada 13.03.2017 – 27.03.2017. Acestea trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare: 
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 
b) copia actului de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. 

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. 

PRIMAR, 
Daia Dănuţ

Nr. 3.044 / 27.06.2016 

  Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs în data de 26.07.2016, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 28.07.2016, ora 12,00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă determinată, a postului de REFERENT DEBUTANT - Compartiment Impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoşari. 

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

Cerinţe specifice: 
■ studii superioare economice; 

Tematica şi Bibilografie: 
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 
- Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal; 
- Titlul IX – Impozite şi taxe locale din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
- Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului: 
- încasează de la populaţie impozitele şi taxele prevăzute în buget, precum şi veniturile prevăzute în planurile de venituri extrabugetare şi alte fonduri şi conduce evidenţa operativă încasărilor şi plăţilor în numerar; 
- încasează contravaloarea consumului de apă de la populaţie; 
- întocmeşte actele de insolvabilitate, ţine evidenţa cetăţenilor cărora li sau întocmit aceste acte şi verifică periodic starea de insolvabilitate a acestora; 
- depune sumele încasate la Trezorerie; 
- ridică de la Trezorerie numerar pentru achitarea salariilor; 
- înscrie sumele încasate în extrasele rol şi le desfăşoară în borderouri pe capitole şi subcapitole; 
- întocmeşte extras din rolul nominal unic, evidenţierea în acestea a debitelor şi încasărilor; 
- la sfârşitul anului întocmeşte lista de rămăşiţă şi lista de plus la impozite şi taxe; 
- întocmeşte registrul rol nominal unic şi evidenţierea debitelor şi încasările în acesta; 
- înmânează, sub semnătură, contribuabililor înştiinţările de plată şi somaţiile; 
- îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de primar şi contabil. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în perioada 06.07.2016 - 19.07.2016 inclusiv, ora 16,00. Acestea trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor– 2 ani vechime în funcţia de şofer; 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 
Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurarii primei probe a concursului. 

PRIMAR, 
Daia Dănuţ

ANUNŢ
Nr. 3.019 / 24.06.2016

privind organizarea examenului de promovare a funcţionarului public, din
cadrul Primăriei comunei Gogoşari în gradul profesional imediat superior celui deţinut

   Primăria comunei Gogoşari organizează examen de promovare în grad profesional în perioada 27.07.2016 – 29.07.2016, conform articolelor 64 si 65 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 126 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru următorul post:


Nr.
crt.

Structura organizatorică


Funcţia publică existentă

Funcţia publică propusă pentru promovare

Nr.
posturi

1 Compartiment Stare civilă şi informatică Consilier, Clasa I
grad profesional asistent
Consilier, Clasa I
Grad profesional principal
1

Desfăşurarea examenului 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, compartiment Secretariat, în perioada 28.06.2016 – 17.07.2016. 

Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primăriei comunei Gogoaşri în perioada 27.07.2016 proba scrisă şi în data de 29.07.2016 proba interviului. 

Examenul constă în 3 etape: 
1) Selecţia dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen; 
2) Proba scrisă va avea loc în data de 27.07.2016 la sediul Prim[riei comunei Gogoşari, începând cu ora 10.00; 
3) Proba interviu va avea loc în data de 29.07.2016. 

Proba scrisă şi interviul se punctează cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 de puncte. Punctajul final pentru promovarea examenului este de minim 100 de puncte şi se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu. 

Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional se comunică candidaţilor prin afişare la avizierul instituţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la susţinerea interviului. 

II.Condiţii specifice de participare la concurs/examen: 
În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările şi completările ulterioare: 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul”bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi. 

Dosarele de înscriere la examen, conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008, modificată şi completată va conţine în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; 
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 care se gaseste la Compartimentul Secretariat. 

Bibliografia pentru examen este următoarea: 
1. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
2. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
3. Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici 
4. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată modificările şi completările ulterioare; 
5. H.G. nr.64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă; 

Anunţul de examen este afişat pe pagina de internet a Primăriei comunei Gogoşari şi la avizierul institutiei. 

PRIMAR,
Daia Dănuţ

Nr. 1.820 / 07.04.2016 

   Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs în data de 04.05.2016, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 06.05.2016, ora 10,00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de MUNCITOR CALIFICAT - Compartiment Alimentare cu apă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoşari.

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Cerinţe specifice:
■ diplomă de absolvire a Şcolii profesionale;
■ atestat agent de securitate
■ domiciliu stabil în comuna Gogoşari, jud. Giurgiu.

Tematica şi Bibilografie:
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, modificata si completata;
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Legea nr.215/2001, privind administratţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.241/2006, legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată.

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:

- să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii păzite;
- să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea acestora;
- să permita accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;
- să oprească şi să legitimize persoanele despre care există date sau indicii că au săvărşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;
- să încunoştiinţeze de îndată şeful sau ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice luate; la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice;
- în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştiinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;
- în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia;
- să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre;
- să sesizeze poliţia în legatură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;
- să păstreze accesul de stat şi cel de servciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii;
- să poarte numai în timpul serviciului mijloacelor de aparate şi de protecţie în condiţiile prevăzute de lege;
- să poarte uniforma şi insemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută;
- să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;
- să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre acesta;
- să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie respectuos în raporturile de serviciu;
- să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază;
- să respecte consemnul general şi particular al postului;
- să se prezinte la serviciu într-o stare corespunzătoare pentru îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor şi să nu consume în timpul programului de lucru produse care îi pot afecta capacitatea de muncă;
- să aibă o ţinută şi o comportare civilizată prin folosirea unor formule politicoase de adresare;
- să respecte cu stricteţe normele de protecţia muncii, să pună în aplicare cunoştiinţele dobândite prin instructaj general de protecţie şi prin instructajul specific locului de muncă;
- să înştiinţeze conducerea inităţii imediat ce a luat la cunoştiinţă de existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- să legitimize persoanele care îşi desfăşoara activitatea în încintă;
- să predea serviciul după ce în prealabil au fost verificate spaţiile şi parametrii de funcţionare normală a instalaţiei;
- să păstreze curăţenia în curte şi în interiorul staţiei de apă;
- să se ocupe de remedierea tuturor defecţiunilor apărute pe reţeaua de apă;
- lunar să execute citirea apometrelor la abonaţi în perioada 1-10 ale lunii;
- să execute sigilarea tuturor apometrelor în căminul abonaţilor;
- să execute verificarea corectitudini branşări abonaţilor;
- să consemneze predarea-primirea serviciului de pază, într-un registru de procese-verbale.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în perioada 13.04.2016 - 26.04.2016 inclusiv, ora 16,00. Acestea trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor– 2 ani vechime în funcţia de şofer;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

PRIMAR,
Daia Dănuţ

Nr. 1.819 / 07.04.2016 

   Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs în data de 04.05.2016, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 06.05.2016, ora 10,00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de ŞOFER (microbuz şcolar) - Compartiment personal deservire din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoşari. 

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

Cerinţe specifice: 
■ studii generale; 
■ 2 ani vechime în activitatea de şofer; 
■ permis de conducere categoria D; 
■ certificat de pregătire profesională a conducătorului auto; 
■ domiciliu stabil în comuna Gogoşari, jud. Giurgiu. 

Tematica şi Bibilografie: 
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 
- Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată; 
- H.G. nr. 1391/2006 a fost aprobat Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată. 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului: 
- asigură întreţinerea şi repararea maşinii în transportarea elevilor şcolii ; 
- interzis folosirea maşinii în scopuri personale ; 
- transportarea eleviilor în condiţii bune. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în perioada 13.04.2016 - 26.04.2016 inclusiv, ora 16,00. Acestea trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor– 2 ani vechime în funcţia de şofer; 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

PRIMAR, 
Daia Dănuţ

Nr. 84 / 11.01.2016

   Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs în data de 23.02.2016, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 25.02.2016, ora 10,00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de ŞOFER (microbuz şcolar) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoşari.

   Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor membre Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

   Cerinţe specifice:
■ studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
■ 2 ani vechime în activitatea de şofer;
■ permis de conducere categoria D;
■ certificat de pregatire profesională a conducătorului auto;
■ domiciliu stabil în comuna Gogoşari, jud. Giurgiu.

   Bibilografie:
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, modificata si completata;
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice,republicată;
- H.G. nr. 1391/2006 a fost aprobat Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată.

   Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în perioada 12.01.2016 - 25.01.2016. Acestea trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor– având în vedere, faptul că gradul/treaptă profesional/ă este debutant- nu necesită vechime;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

   Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

PRIMAR, 
Daia Dănuţ

nr.107 / 11.01.2016

     Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare în data de 17.02.2016, ora 10:00, proba scrisă şi în data de 19.02.2016, ora 10:00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de Consilier, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului Achiziţii publice şi proiecte.

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

Cerinţe specifice:
■ studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă;
■ 1 an vechime în specialitatea studiilor.

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. O.U. G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
3. H.G. nr. 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
4. H. G. nr.71/2007 privind Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
5. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarului public, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
6. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, compartiment Secretariat, în perioada 18.01.2016 – 05.02.2016. Acestea trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

PRIMAR, 
Daia Dănuţ

A N U N Ţ 
NR.2.101 / 12.06.2014

    Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs în data de 23.07.2014, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 25.07.2014, ora 10,00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoşari, menţionate mai jos:

1. Compartiment impozite şi taxe – un post de Referent – grad profesional debutant – funcţie contractuală

2. Compartiment Situaţii de Urgenţă – un post de Referent – treaptă profesională debutant – funcţie contractuală

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în perioada 12.06.2014-25.06.2014. Acestea trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe informatii: click aici

A N U N Ţ 
NR.1.054 / 21.03.2014

       Primăria comunei Gogosari, judetul Giurgiu organizează in data de 05 MAI 2014: EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogosari, pentru posturile mentionate mai jos:

1. Compartiment contabilitate si situatii de urgenta:
- un post de Referent de specialitate, gradul II, care prin transformare va deveni Referent de specialitate, gradul I;

2. Compartiment Cultura
- un post de Referent de specialitate, gradul II, care prin transformare va deveni Referent de specialitate, gradul I;

Condiţia de participare fiind aceea de a fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate in ultimii 3 ani.

Examenul de promovare în grad I se va organiza cu respectarea prevederile Hotarârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Examenul de promovare va consta in următoarele probe: proba scrisă şi interviul, care se vor susţine în aceeaşi zi.

Dosarele pentru înscriere la examenul de promovare în grad I, se depun de către candidaţi în termen de 10 de zile lucratoare de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei, la Compartiment Secretariat şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
1. adeverinţa eliberată de Compartiment Secretariat, în vederea atestării vechimii în gradul in care promovează;
2. copie de pe fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale realizate in ultimii 3 ani;
3. formularul de înscriere (care se obţine de la Compartimentul Secretariat).

Bibliografia pentru examenul de promovare în grad I a personalului contractual din cadrul Compartiment Contabilitate si Situatii de Urgenta:
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, modificata si completata;
- prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată ulterior;
- Legea nr. 82/1991, Legea Contabilitatii republicata, modificata si completata ulterior;
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr.481/2004, privind protecţia civilă, republicata;

Bibliografia pentru examenul de promovare în grad I a personalului contractual din cadrul Compartiment Cultura:
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, modificata si completata;
- Legea nr.334/2002, Legea bibliotecilor, republicata.

Data limita de depunere a dosarelor de participare la examen: 04.04.2014. Acestea se vor depune la Compartiment Secretariat
Proba scrisa a examenului va avea loc in data de 05.05.2014, ora 10,00
Proba interviului: 05.05.2014, ora 14,00.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0246/228114 sau click aici

A N U N Ţ

       Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare în data de 10.12.2013, ora 10:00, proba scrisă şi în data de 12.12.2013, ora 10:00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de Consilier, gradul profesional asistent debutant, din cadrul Compartimentului Asistenţă-socială.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în perioada 12.11.2013-02.12.2013, pentru mai multe informatii: click aici.


A N U N Ţ

       Primăria comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare în data de 16.10.2013, ora 10:00, proba scrisă şi în data de 18.10.2013, ora 10:00, proba interviu, la sediul instituţiei din comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului de Referent, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului Asistenţă-socială.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, Compartiment Secretariat, în perioada 17.09.2013-07.10.2013, pentru mai multe informatii: click aici.